Sąvokų žodynėlisApyvarta – ūkio subjekto pajamos, gautos per tam tikrą laikotarpį, pardavus prekes ir (arba) suteikus paslaugas.

 

Bedarbis – nedirbantis nustatyto (15–74 metų) amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo ir per apibrėžtą laikotarpį gali pradėti dirbti.

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – apibendrinantis rodiklis, parodantis šalies ūkio subjektų ekonominės veiklos grynąjį rezultatą šalies mastu ar atskirame regione.

 

Bendroji pridėtinė vertė (BPV) – atskiros ekonominės veiklos rūšies ar institucinio sektoriaus veiklos rezultatų grynoji vertė.

 

Bendroji žemės ūkio produkcija – kalendoriniais metais gauto bendro derliaus, daugiamečių ir dekoratyvinių sodinių produkcijos, gyvulių ir paukščių auginimo produkcijos ir gautų gyvulininkystės produktų, švelniakailių žvėrelių išauginimo ir jų produkcijos vertė gamintojo kainomis.

 

Darbo jėga – visi užimti gyventojai ir bedarbiai.

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis – rodiklis, išreiškiamas darbo jėgos ir visų gyventojų santykiu.

 

Demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.

 

Disponuojamosios pajamos – bendrosios namų ūkio pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto mokesčius, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo įmokas ir reguliarius pervedimus kitiems namų ūkiams.

 

Gimstamumo, mirtingumo, santuokų, ištuokų rodikliai – gimusių ir mirusių asmenų, santuokų ir ištuokų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų.

 

Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

 

Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai – pagyvenusių žmonių naštos koeficientas (60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–59 metų amžiaus gyventojų) ir vaikų naštos koeficientas (vaikų iki 15 metų amžiaus skaičius, tenkantis šimtui 15–59 metų amžiaus gyventojų). Abu jie sudaro bendrąjį naštos koeficientą.

 

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurių pobūdis ar sudėtis yra panaši į buitinių atliekų.

 

Ligotumas – tam tikra liga sirgusių asmenų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų. Leidinyje pateikiami Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys, skaičiuoti iš Valstybinės ligonių kasos informacinės sistemos SVEIDRA. Sirgę asmenys – asmenys, kurie šioje duomenų bazėje bent kartą per ataskaitinius metus buvo užregistruoti kaip susirgę.

 

Materialinė investicija – išlaidos ilgalaikiam (naudosimam ilgiau nei vienus metus) materialiajam turtui įsigyti, sukurti ar esamam ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti (rekonstruoti, remontuoti) iš visų finansavimo šaltinių.

 

Migracijos saldo – skirtumas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų skaičiaus.

 

Natūrali kaita (prieaugis / sumažėjimas) – skirtumas tarp gyvų gimusių ir mirusių skaičiaus.

 

Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu. Statistikos departamentas nedarbo lygį skaičiuoja remdamasis gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis.

 

Nuotekos – organizuotai (naudojant nuotekų surinkimo ar šalinimo sistemas) šalinamas užterštas vanduo, panaudotas buityje, ūkio veikloje ar gamyboje. Prie nuotekų priskiriamas ir kitas į nuotakyną ar kitus nuotekų tvarkymo sistemos elementus patenkantis vanduo (infiltracinis, kritulių, naudojamas nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ar pan.).

 

Skurdo feminizacija – didesnis, palyginti su vyrais, skurdo paplitimas tarp moterų.

 

Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.

 

Skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų.

Šiame leidinyje pateikiamas skurdo rizikos lygis apskaičiuotas naudojant skurdo rizikos ribą, lygią 60 procentų ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos.

 

Suderintas vartotojų kainų indeksas – su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis pagal metodologiją suderintas vartotojų kainų indeksas.

 

Suminis gimstamumo rodiklis – tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek gyvų vaikų per visą savo gyvenimo vaisingą laikotarpį (15–49 metų) pagimdytų moteris, jeigu gimstamumas kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų nepakitęs.

 

Teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, dėl žmonių veiklos patenkantis į orą ir veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais galintis pakenkti žmonių sveikatai bei aplinkai.

 

Tiesioginė užsienio investicija – investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai interesai ir santykiai tarp užsienio investuotojo ir įmonės, kurioje investuojama. 10 procentų balsų pripažįstama kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis užsienio investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant tiesioginio investavimo įmonę.

 

Urbanizacijos lygis – miesto gyventojų lyginamoji dalis iš visų apskrities (savivaldybės) gyventojų.

 

Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.

 

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

 

Vartojimo išlaidos – namų ūkio piniginės ir natūrinės išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti.

 

Vartotojų kainų indeksas – santykinis rodiklis, rodantis vartojimo prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, už kurias sumoka ir kurias namų ūkiai naudoja tiesiogiai patenkinti vartojimo poreikius, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį.

 

Verslumo lygis – mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų.

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

 

Žemės ūko naudmenos – plotai, kuriuos sudaro ariama žemė, sodai ir kiti daugiamečiai augalai, pievos ir natūralios ganyklos.

 
 
Sutartiniai ženklai
 
- – tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo
... – nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo
• – konfidencialūs duomenys
( ) – nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas
0,0 – rodiklio dydis yra mažesnis negu nurodyti matavimo vienetai
* – išankstiniai duomenys